PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING

CGGZ Crescendo Enschede hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. 
In deze privacyverklaring wil CGGZ Crescendo Enschede informatie geven op welke wijze CGGZ Crescendo Enschede omgaat met persoonsgegevens.

CGGZ Crescendo Enschede verklaart zich aan de wet- en regelgeving te houden, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat:

 • CGGZ Crescendo Enschede uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt en zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • CGGZ Crescendo Enschede de opvraag van uw persoonsgegevens beperkt tot uitsluitend die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden van CGGZ Crescendo Enschede;
 • CGGZ Crescendo Enschede zich beroept op de wettelijke grondslag als uw persoonsgegevens verwerkt worden; 
 • CGGZ Crescendo Enschede passende technische en organisatorische maatregelen neemt en heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • CGGZ Crescendo Enschede geen persoonsgegevens zal doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van haar doeleinden;
 • CGGZ Crescendo Enschede op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens.

CGGZ Crescendo Enschede is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hierover heeft of contact met CGGZ Crescendo Enschede wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens die vermeld staan aan het einde van dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

-1- Persoonsgegevens van de leden wordt door CGGZ Crescendo Enschede verwerkt ten        behoeve van de volgende doelstellingen: 

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatieve doeleinden

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De lidmaatschapsovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstellingen kan CGGZ Crescendo Enschede de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • IBAN nummer
 • Stemsoort

Uw persoonsgegevens worden door CGGZ Crescendo Enschede opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen.
Uw persoonsgegevens worden bewaard in het historisch archief.

-2- Persoonsgegevens van leden worden door CGGZ Crescendo Enschede verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

De grondslag voor deze is:

 • De noodzaak voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan CGGZ Crescendo Enschede de volgende persoonsgegevens gebruiken:

 • Uw naam
 • Uw portret
 • Uw stem

Uw persoonsgegevens worden door CGGZ Crescendo Enschede opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen.
Uw persoonsgegevens worden bewaard in het historisch archief.

Motivering van het bovenstaande:
Voor het koor als geheel is het van groot belang dat het door middel van recente foto’s een ‘gezicht’ heeft naar buiten, voor sponsors, donateurs, aanmelding nieuwe leden en publiek. Het is praktisch onhaalbaar om per koorgelegenheid van ieder individueel koorlid schriftelijke toestemming voor het maken van foto’s  te verkrijgen. Omdat het groepsfoto’s betreft, weegt het collectieve belang van het koor om regelmatig deze foto’s te kunnen maken en te gebruiken hierbij zwaarder dan het individuele belang van een koorlid. Een individueel koorlid heeft het recht van bezwaar. Het koorlid overlegt met fotograaf, filmer, of anders, hoe in deze wordt gehandeld.  Het historisch archief geeft de geschiedenis van CGGZ Crescendo Enschede weer. Het is praktisch onhaalbaar gegevens op individueel niveau te verwijderen, ook weegt het collectief belang in deze zwaarder dan het individuele belang. Een individueel koorlid heeft het recht van bezwaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan CGGZ Crescendo Enschede geeft kunnen aan derde partijen verstrekt worden indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de beschreven doeleinden. 
CGGZ Crescendo Enschede geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ze geen verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens, of delen daarvan, te waarborgen. Verder zal CGGZ Crescendo Enschede de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij CGGZ Crescendo Enschede opvraagt. 
CGGZ Crescendo Enschede verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen die buiten de EU gevestigd zijn.

Minderjarigen

CGGZ Crescendo Enschede verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

CGGZ Crescendo Enschede heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heeft CGGZ Crescendo Enschede de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens CGGZ Crescendo Enschede van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Dit wordt schriftelijk vastgelegd.
 • CGGZ Crescendo Enschede hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al haar systemen;
 • CGGZ Crescendo Enschede maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • CGGZ Crescendo Enschede evalueert haar maatregelen en stelt deze, waar nodig, bij.
 • De medewerkers van CGGZ Crescendo Enschede zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage en rectificatie van uw persoonsgegevens die CGGZ Crescendo Enschede van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door CGGZ Crescendo Enschede of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door CGGZ Crescendo Enschede te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. CGGZ Crescendo Enschede kan u vragen om legitimatie voordat CGGZ Crescendo Enschede gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.
U heeft het recht om “vergeten” te worden, dat wil zeggen dat u om verwijdering van uw persoonsgegevens kunt vragen. U dient dit dan wel bij beëindiging van uw lidmaatschap aan te geven bij de secretaresse.
Foto en filmopnamen vallen daarbuiten. (zie de motivering elders in deze privacyverklaring)
Het historisch archief valt daarbuiten.      (zie de motivering elders in deze privacyverklaring)

Bewaartermijn

CGGZ Crescendo Enschede bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Het historisch archief valt daarbuiten.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraagt CGGZ Crescendo Enschede u contact met haar op te nemen. 
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Mocht u naar aanleiding van dit privacy beleid nog vragen en/of opmerkingen hebben, neemt u dan contact met CGGZ Crescendo Enschede op.

Contactgegevens:

secretaris@crescendo-enschede.nl